Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

awin IT, s. r. o.

se sídlem Bedřichovská 2183/16, 182 00 Praha 8

IČ: 03173631, DIČ: CZ03173631

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228385

(dále jen „awin IT“ nebo také „poskytovatel“).

 

1.                ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.             Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) obchodní společnosti awin IT upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb (obojí dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) vždy písemnou formou. Smlouva může být VOP se vztahují také na veškeré obchodní vztahy mezi awin IT, s. r. o. a třetí, nebo další stranou. Na tuto skutečnost vždy upozorňuje smlouva nebo nabídka. Smlouva může být kupní smlouva, nebo smlouva o poskytování služeb nebo kupní smlouva i smlouva o poskytování služeb.

1.2.             Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě.  Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.             Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4.             Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.                UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY ČI SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (SMLOUVY)

2.1.             Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní www.awinit.cz (webové stránky poskytovatele), včetně případných cenových informací je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Zboží a služby jsou vždy specifikovány v nabídce nebo smlouvě.

2.2.             Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (pokud není výslovně specifikováno jinak) a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu platnosti nabídky. Poskytovatel nenese zodpovědnost za jednorázové změny na trhu například změna kurzu měn Eura (EUR) a amerického dolaru (USD) nebo změna v nabídce od dodavatele poskytovatele poskytovateli, a před potvrzením závazné objednávky nebo podepsáním smlouvy je oprávněn jednostranně změnit nabídku objednateli, nebo prohlásit původní nabídku z výše zmíněných důvodů za neplatnou. Objednatel není povinen na novou nabídku reflektovat (tedy ji akceptovat). Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.             Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (uvedené v nabídce či kupní smlouvě nebo smlouvě o poskytování služeb) platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4.             Pro objednání zboží či služeb vyplní objednatel objednávkový formulář s odkazem na nabídku poskytovatele (k tomu bude nejlépe použito OZNAČENÍ NABÍDKY, které je vepsané v nabídce) nebo sepíše s poskytovatelem písemnou kupní smlouvu, či smlouvu o poskytování služeb. Pokud objednatel nezmíní v objednávce, kupní smlouvě nebo smlouvě o poskytování služeb OZNAČENÍ NABÍDKY, nebo bude toto OZNAČENÍ NABÍDKY nejednoznačné, poskytovatel je oprávněn přiřadit toto označení nabídky sám, na základě svých záznamů o poskytnutých nabídkách zákazníkovi. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1.       objednávaném zboží či službách,

2.4.2.       odkaz na OZNAČENÍ NABÍDKY poskytovatele objednateli

2.4.3.       údaje o adrese doručení a

2.4.4.       informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Poskytovatel připouští možnost použití objednávkového formuláře třetí strany nebo objednatele, ale odchylná ujednání v objednávkovém formuláři nemají přednost před ustanoveními obchodních podmínek (VOP) a nabídkou poskytovatele. Objednatel bere na vědomí, že nabídka a VOP poskytovatele mají z hlediska odchylných ujednání přednost před objednávkovým formulářem.

V případě nejednoznačné specifikace adresy doručení na objednávce nebo ve smlouvě použije poskytovatel adresu ze svých záznamů (většinou z komunikace s objednatelem).

2.5.             Údaje uvedené v objednávce (objednávkovém formuláři) jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel co nejdříve po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou.

2.6.             Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), toto však není povinností poskytovatele.

2.7.             Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká odesláním potvrzení objednávky, jež je poskytovatelem zasláno objednateli elektronickou poštou nebo podepsáním kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb.

2.8.             Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.9.             V případě, že má objednatel zájem o uzavření smlouvy jiným způsobem než prostřednictvím objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře, může poskytovatele kontaktovat elektronickou poštou, telefonicky či pozemní poštou. V takovém případě bude smlouva uzavřena na základě návrhu na uzavření smlouvy učiněného poskytovatelem na elektronickou adresu uvedenou objednatelem při kontaktu s poskytovatelem. Smlouva o poskytování služeb pak vzniká doručením souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy ze strany objednatele poskytovateli.

2.10.         Pokud objednatel doručí storno objednávky do 30 minut od objednání, považuje poskytovatel objednávku za zrušenou. Storno může být posláno e-mailem případně provedeno telefonicky. Při zrušení objednávky musí objednatel uvést jméno, e-mail a číslo objednávky a případně IČO pokud se jedná o právnickou osobu. V případě, že objednatel neuvede požadované informace není storno objednávky platné a poskytovatel považuje objednávku za platnou.

 

3.                PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1.             Na základě smlouvy o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že pro objednatele zajistí objednanou službu a objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli smluvenou cenu v plné výši, a to za podmínek stanovených v těchto VOP a ve sjednané smlouvě.

3.2.             Poskytovatel může zajišťovat služby prostřednictvím třetích osob.

3.3.             Poskytovatel poskytne objednateli po skončení služby potvrzení o realizaci pouze pokud sám uzná za vhodné, a to dle rozsahu objednaných služeb. Objednatel si může vyžádat potvrzení o realizaci, a to písemnou žádostí na email info@awinit.cz.

3.4.             Objednatel souhlasí s tím, že charakteristika služby se může změnit i po uzavření smlouvy (čas konání, program, místo konání apod.). O případných změnách bude objednatel v předstihu informován.

 

4.                CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.             Cenu zboží či služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může objednatel uhradit poskytovateli pouze bezhotovostně převodem na bankovní účet poskytovatele č. 225668183/0600 vedený u společnosti MONETA Money Bank, a. s. nebo 2300620067/2010, vedený u společnosti Fio bank a.s. (dále jen „bankovní účet poskytovatele“).

4.2.             V případě objednání zboží je objednatel povinen společně s kupní cenou zaplatit poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.             V případě objednání služeb je cena splatná na základě elektronické zálohové (proforma) faktury poskytovatele, a to do čtrnácti (14) dnů od jejího doručení objednateli, pokud není na zálohové faktuře specifikováno jinak. V případě, že je zálohová faktura poskytovatelem vystavena méně než sedm (7) dnů před plánovaným započetím služby nebo předání zboží, je splatná ihned. Pokud nedojde k včasnému zaplacení objednatelem, není poskytovatel povinen realizovat službu nebo předat zboží. Poskytovatel objednává zboží od svého dodavatele většinou až po uhrazení kupní ceny objednatelem, a dodací termín se tedy může prodloužit o dobu, než objednatel uhradí kupní cenu.

4.4.             V případě vícedenní služby cena uhrazená objednatelem nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání služby, občerstvení, oběd, psací potřeby, školicí materiály, návody apod. pokud není výslovně staveno jinak.

4.5.             V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

4.6.             Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (pokud si ji poskytovatel vyžádá), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží objednateli, i pokud bylo ve smlouvě specifikováno jinak. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.             Případné slevy z ceny zboží poskytnuté poskytovatelem objednateli nelze vzájemně kombinovat. Cenu a všechny slevy je nutno aplikovat před odesláním objednávky. Obsahuje-li nabídka slevu, projektovou cenu aj. slevy objednatel výslovně souhlasí s tím, že tato sleva může být započtena oproti dalším požadovaným slevám a sankcím ze strany objednatele (například z hlediska uznaných vad zboží nebo sankce za opožděnou dodávku apod.)

4.8.             Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli po uhrazení ceny za objednávku v plné výši a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele. Závazné právní předpisy mají přednost před tímto ujednáním.

4.9.             Žádné sankce nepřesáhnou částku 30% z celkové kupní ceny (tedy ceny bez daně z přidané hodnoty) s výjimkou sankcí z dlužné částky a navazujících sankcí (například úroky z prodlení).

4.10.         V případě prodlení objednatele s placením peněžitých pohledávek vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

5.                ÚČINNOST SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1.             Smlouva nabývá účinnosti v okamžiku, kdy dojde ke splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

5.1.1.       objednatel potvrdí svůj zájem telefonicky nebo emailem,

5.1.2.       objednatel se zúčastní služby,

5.1.3.       dojde k úhradě služby (zálohy nebo i celé částky).

5.2.             V případě objednání služby na konkrétní termín se objednatel zavazuje dostavit se na daný termín bez dalšího nutného potvrzení ze strany poskytovatele.

5.3.             V případě, že nedojde k uplatnění služby do okamžiku konání služby a objednatel se ze služby neomluví minimálně 3 (tři) pracovní dny předem, nárok na poskytnutí služby zaniká.

 

6.                ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.             Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb o dodávce zboží a služeb, které byly upraveny podle přání objednatele a od kupní smlouvy o dodávce zvukové či obrazové nahrávky nebo počítačového programu (software) či hardware, pokud porušil jejich původní obal.

6.2.             Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím článku či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má objednatel právo od smlouvy či objednávky odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, v případě že zboží bude vykazovat jasné vady. V případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta pro každé zboží nebo část zvlášť. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě a je akceptovatelné pouze pozemní poštou. Pro odstoupení od smlouvy musí objednatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem. Tento formulář lze kdykoliv vyžádat na emailové adrese info@awinit.cz.

6.3.             Poskytovatel může kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu odstoupit od smlouvy, zejména pokud změní charakter služby či se služba zruší. Poskytovatel je povinen tuto skutečnost objednateli oznámit nejméně pět (5) pracovních dnů dopředu.

6.4.             V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být poskytovateli vráceno do tří (3) dnů od odstoupení od smlouvy poskytovateli. Pokud zboží nebude vráceno včas, nemůže jej poskytoval vrátit svému dodavateli, a tím zaniká nárok objednatele na vrácení zboží a odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li objednatel od kupní smlouvy, nese objednatel náklady spojené s navrácením zboží poskytovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5.             V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od objednatele na základě dané smlouvy do třiceti (30) dnů od vystavení příslušného účetního dokladu (a jeho potvrzení objednatelem), který bude vystaven na základě odstoupení od smlouvy objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od objednatele přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté objednatelem již při vrácení zboží objednatele či jiným způsobem, pokud s tím objednatel bude souhlasit a nevzniknou tím objednateli další náklady. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky objednateli dříve, než mu objednatel zboží prokazatelně vrátí.

6.6.             Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení kupní ceny.

6.7.             Do doby převzetí zboží objednatelem je poskytovatel oprávněn kdykoliv od kupní odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel objednateli kupní cenu bez zbytečného odkladu do třiceti (30) dnů od vystavení příslušného účetního dokladu (a jeho potvrzení objednatelem), který bude vystaven na základě odstoupení od smlouvy objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od objednatele přijal.

6.8.             Je-li společně se zbožím či službou poskytnut objednateli dárek, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednatel je povinen vrátit i poskytnutý dárek.

 

7.                STORNO PODMÍNKY

7.1.             Objednatel může zrušit objednanou službu. Pokud takto učiní čtrnáct (14) dnů před započetím termínu, je mu částka či záloha vrácena v plné výši na zvolený bankovní účet poskytovatele.

7.2.             Pokud objednatel službu zruší nejvíce třináct (13) a nejméně tři (3) dny předem, vzniká poskytovateli právo na 50 % ceny služby.

7.3.             Pokud se objednatel omluví ze závažných důvodů nejvíce třináct (13) a nejméně jeden (1) den předem (rodinné důvody, nemoc apod.), poskytovatel mu nabídne následující volný termín pro vykonání služby.

 

8.                PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1.             V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku objednatele, nese objednatel rizika a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2.             Je-li poskytovatel podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené objednatelem v objednávce, je objednatel povinen převzít zboží při dodání.

8.3.             V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4.             Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nesmí objednatel zásilku od přepravce převzít. Přijetím zásilky objednatel potvrzuje, že je zásilka doručena v pořádku a nepoškozená.

8.5.             Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky poskytovatele, jsou-li poskytovatelem vydány.

 

9.                PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1.             Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší sjednanou cenu, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí objednatelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.2.             Práva z vadného plnění uplatňuje objednatel bezodkladně a písemně u poskytovatele v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od objednatele písemnou reklamaci a reklamované zboží. Reklamace je platná pouze v písemné formě.

9.3.             Další práva a povinnosti stran související s odpovědností poskytovatele za vady může upravit reklamační řád poskytovatele (pokud je vydán).

 

10.          DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1.         Objednatel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, tj. připsáním celé kupní ceny na bankovní účet poskytovatele.

10.2.         Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu/název/jméno objednatele/koupenou službu/zboží pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích tištěných i online (dostupných z internetu) propagačních materiálů, pokud kupní smlouva nestanoví jinak.

 

11.          OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1.         Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, sídla společnosti, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a emailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.2.         Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy či objednávky a pro účely vedení uživatelského účtu (například v systémech technické podpory poskytovatele). Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb.

11.3.         Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje ať už při registraci ve svém uživatelském účtu (například v systémech technické podpory poskytovatele) nebo v objednávce či smlouvě uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

11.4.         Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (dále jen „zpracovatel“). Kromě osob dopravujících to mohou být například dodavatelé poskytovatele nebo výrobce zboží.

11.5.         Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.6.         Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.7.         V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

11.7.1.    požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

11.7.2.    požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.8.         Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

12.          DORUČOVÁNÍ

12.1.         Objednateli může být zboží doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu (například v systému technické podpory poskytovatele) či uvedenou objednatelem v objednávce nebo smlouvě.

12.2.         Zboží může být také doručováno na adresu sídla objednatele nebo adresu specifikovanou v objednávce nebo smlouvě pozemní poštou.

12.3.         Pozemní poštou se rozumí i letecká, případně lodní doprava.

 

13.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.         Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb.

13.2.         Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pokud je pořízen překlad smlouvy do cizího jazyka, výklad české verze smlouvy má vždy přednost.

13.3.         Je-li některé ustanovení obchodních podmínek nebo smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.4.         Aktuální verze obchodních podmínek je vždy dostupná na webových stránkách poskytovatele.

13.5.         Smlouva může být archivována poskytovatelem v elektronické i tištěné podobě.

Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele. Lze také použít adresu sídla společnosti.

 

 

V Praze dne 26. 11. 2015                                                                             awin IT, s. r. o.