VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY S DODAVATELI

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky s dodavateli (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele vyplývající z objednávky Objednatele učiněné vůči Dodavateli týkající se hardwaru a jeho příslušenství či softwaru (dále souhrnně též „Zboží“). Všechny pojmy nadepsané v tomto bodu 1.1 VOP velkým písmenem jsou definovány níže v textu.
  • Objednatelem je společnost awin IT, s. r. o., identifikační číslo 031 73 631, se sídlem Nad Šutkou 540/14, Kobylisy, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 228385 (dále jen „Objednatel“).
  • Dodavatelem jsou podnikatelé, kteří na základě smluvního vztahu s výrobcem dodávají Zboží osobám, které si od nich tuto dodávku Zboží objednají (dále společné jen „Dodavatel“).
  • Objednatel a Dodavatel mohou být dále v těchto VOP společně označeni jako „Strany“.
  • Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy, kterou mezi sebou Strany uzavírají (dále jen „Smlouva“). Smluvní vztah mezi Stranami vzniká uzavřením Smlouvy. Strany si mohou ve Smlouvě sjednat pravidla odchylná od těchto VOP s tím, že v takovém případě mají tato odchylná ujednání přednost před ustanoveními těchto VOP.
  • Objednatel si vyhrazuje v případě rozumné potřeby (zejména v případě změny právního prostředí, situace na relevantním trhu nebo v rámci snahy o zvýšení poskytování kvality své podnikatelské činnosti) tyto VOP jednostranně změnit. V takovém případě tuto změnu v dostatečném předstihu před její účinností zveřejní na svých webových stránkách awinit.cz, popřípadě e-mailem na jemu známou e-mailovou adresu Dodavatele. Takovouto změnou VOP nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
  • Strany vylučují jakýkoli dopad obchodních zvyklostí na jejich vzájemný vztah založený těmito VOP. Ustanovení § 558 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) se tak neuplatní.
  • Strany si však potvrzují, že účelem těchto VOP není vyčerpávajícím způsobem pokrýt jejich smluvní vztahy, nýbrž jen upravit partikulární oblasti, které jsou v těchto VOP výslovně uvedené. Je-li mezi Stranami zavedená určitá obchodní praxe, která zároveň není v rozporu se zněním těchto VOP a Strany si ji výslovně nevyloučí nebo nedají najevo, že se chtějí v daném případě od ní odchýlit, bude mít tato obchodní praxe význam pro posouzení úmyslu Stran.
 2. Uzavření Smlouvy
  • Smlouva může být uzavřena více způsoby, přičemž k uzavření Smlouvy dochází tehdy, když byla nabídka k uzavření Smlouvy odsouhlasena Dodavatelem, a to i formou chování se v souladu s nabídkou k uzavření Smlouvy. Smlouva může a nemusí být vyhotovena písemně, vždy jsou však tyto VOP její součástí.
  • Dodavatel bere na vědomí, že smluvní dokumenty Objednatele, zejména nabídka a VOP Objednatele, mají z hlediska odchylných ujednání přednost před jakýmkoli smluvním dokumentem Dodavatele. V případě, že Dodavatel k nabídce, poptávce či potvrzení Objednatele připojí svoje obchodní podmínky ve smyslu § 1751 OZ, nestávají se tyto nikdy součástí Smlouvy.
  • Dodavatel bere na vědomí, že jakákoli nabídka k uzavření Smlouvy, kterou obdrží od Objednatele, je učiněna podmíněně s tím, že Objednatel si vyhrazuje právo tuto nabídku odvolat, aniž by byl jakkoli zavázán vůči Dodavateli k jakémukoli plnění, v případě, že nastane objektivní skutečnost, kterou není Objednatel schopen ovlivnit, zejména podstatná změna podmínek výrobce nastalá po okamžiku učinění takové nabídky ze strany Objednatele.
  • Bude-li Smlouva uzavřena emailem, telefonicky či jiným způsobem komunikace na dálku, stávají se VOP součástí Smlouvy již prostým odkazem bez nutnosti je přikládat.
  • Dodavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání a plnění Smlouvy. Náklady vzniklé Dodavateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí Dodavatel sám.
 3. Cena a platební podmínky
  • Cena Zboží bude určena vždy jednotlivě ve Smlouvě.
  • Nedohodnou-li se Strany ve Smlouvě jinak, bude hradit Objednatel cenu za Zboží na základě faktury vystavené Dodavatelem
  • Splatnost faktur musí být nejméně 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
 4. Práva a povinnosti spojená s dodáním Zboží
  • Obligatorní náležitostí Smlouvy je vždy přesně specifikované datum dodání Zboží Objednateli. Za dodání Zboží Objednateli se považuje v případě software okamžik, kdy je Objednateli zaslán licenční certifikát či jeho ekvivalent, popřípadě moment, kdy mu bude poskytnuto úplné oprávnění k užívání takového licenčního certifikátu či jeho ekvivalentu, pokud takový okamžik nastane později, a v případě hardware okamžik, kdy je mu takové Zboží fyzicky doručeno na sjednané místo.
  • Dodavatel zaručuje Objednateli, že na Zboží bude možné uplatnit záruku za jakost, přičemž Dodavatel je povinen sdělit Objednateli před závazným uzavřením Smlouvy, jak dlouhá tato záruka za jakost bude a přesný okamžik, od kterého počne tato záruka za jakost běžet.
  • V případě, že se Dodavatel dostane do prodlení s dodávkou Zboží, platí, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit s tím, že Strany si pro vyloučení pochybností sjednávají, že toto odstoupení nemusí být provedené bez zbytečného odkladu.
  • Objednateli bude náležet oprávnění k odstoupení od Smlouvy ve smyslu bodu 4.3 těchto VOP i v případě, kdy bude zkrácena záruka za jakost dle bodu 4.2 těchto VOP oproti deklaraci Dodavatele. Za zkrácení záruky za jakost se rozumí zejména případy, kdy bude ze strany výrobce Zboží poskytována záruka za jakost pro určitou přesně stanovenou dobu, avšak z důvodu prodlení Dodavatele s dodáním Zboží Objednateli započne její běh dříve, než Objednatel převezme Zboží a/nebo dříve, než bude pro Objednatele možné toto Zboží poskytnout svému zákazníkovi.
  • V případě, že se Dodavatel dostane do prodlení s dodávkou Zboží, platí dále, že Objednatel nebude povinen k úhradě ceny za takové Zboží dříve, nežli po uplynutí 30 dnů od okamžiku, kdy mu za toto Zboží byla uhrazena úplná cena od jeho koncového zákazníka, pro něhož je distribuce Zboží zajišťována. Objednatel je z tohoto důvodu povinen informovat Dodavatele na jeho žádost o tom, kdy k této úhradě ze strany koncového zákazníka došlo.
  • Strany si sjednávají, že Dodavatel není oprávněn doručovat Zboží koncovému zákazníkovi namísto Objednatele. V případě, že se tak stane, bude mít Objednatel oprávnění odstoupit od Smlouvy z jakéhokoli důvodu s tím, že pokud k tomuto odstoupení nedojde, nebude Objednatel povinen k úhradě ceny za Zboží dříve, nežli po uplynutí 30 dnů od okamžiku, kdy mu za toto Zboží byla uhrazena úplná cena od jeho koncového zákazníka, pro něhož je distribuce Zboží zajišťována. Objednatel je z tohoto důvodu povinen informovat Dodavatele na jeho žádost o tom, kdy k této úhradě ze strany koncového zákazníka došlo.
 5. Výkladová ustanovení
  • V těchto VOP:
   • nadpisy článků použité v těchto VOP slouží pouze pro usnadnění a nemají vliv na jejich výklad; a
   • jednotné číslo zahrnuje množné a naopak, nevyžadují-li souvislosti, v nichž je výrazu použit jiný výklad.
 1. Doručování
  • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s těmito VOP musí být druhé Straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
 2. Rozhodné právo a soudní pravomoc
  • Smlouva, VOP a všechny právní vztahy vzniklé z nich nebo v souvislosti s nimi se řídí českým právem.
  • K jakýmkoli sporům v souvislosti se Smlouvou nebo VOP jsou příslušné soudy České republiky.
 3. Závěrečná ustanovení
  • Není-li ve Smlouvě nebo VOP výslovně uvedeno jinak, nese každá ze Stran veškeré náklady a výdaje sama.
  • Bez souhlasu druhé Strany není žádná ze Stran oprávněna postoupit nebo převést jakákoli práva či povinnosti ze Smlouvy nebo VOP a/nebo jakákoli jiná práva či povinnosti, která vzniknou v souvislosti s nimi.
  • Není-li ve Smlouvě nebo VOP výslovně uvedeno jinak, není žádná ze Stran oprávněna provést započtení oproti pohledávce druhé Strany, aniž by se s touto druhou Stranou na tomto započtení písemně dohodla.
  • Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP. Strany se v takovém případě zavazují jednat v dobré víře o nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení jiným ustanovením, které bude co nejblíže vystihuje původní obsah a smysl.
  • Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1765 a násl. Občanského zákoníku se vylučuje.

awin IT, s. r. o.

Přihlaste se k odběru newsletteru, ať vám neuniknou žádné tipy v oblasti zabezpečení dat. Jako dárek dostanete e-book.