awin IT

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
awin IT, s. r. o.
se sídlem Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČ: 03173631, DIČ: CZ03173631
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228385.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) obchodní společnosti awin IT, s. r. o., se sídlem Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9 - Hloubětín, identifikační číslo: 03173631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228385 (dále jen „dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb (dále jen „kupní smlouva“ a „smlouva o poskytování služeb“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu dodavatele nebo prostřednictvím zaslané objednávky objednatelem dodavateli. Smlouva o poskytování služeb také může být pod názvem Servisní smlouva. Internetový obchod je dodavatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.awinit.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). VOP se vztahují také na veškeré obchodní vztahy mezi awin IT, s. r. o. a třetí nebo další stranou. Na tuto skutečnost, stejně tak jako na umístění VOP vždy upozorňuje smlouva nebo nabídka. Objednávky jsou přijímány přes internetový obchod, elektronickou zprávou (email) nebo doručením pozemní poštou.
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě či smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání v kupní smlouvě či smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb. Kupní smlouva, smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může objednatel provádět objednávání služeb a zboží.
2.2. Dodavatel prohlašuje, že data zadaná při registraci slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě awin IT, s. r. o. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.
2.3. Potvrzením registrace vyjadřuje objednatel souhlas se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu awin IT, s. r. o., v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti (v nejnovějším znění). Službu zasílání novinek e-mailem může registrovaný kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: info@awinit.cz, nebo na uvedené pevné (pozemní) adrese dodavatele.
2.4. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží či služeb jsou dodavatelem považovány za správné.
2.5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.6. Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.7. Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek a VOP) nebo při větší inovaci systému webových stránek či webového rozhraní obchodu, u které nebude možné nebo bude technicky náročné převést stávající uživatelské účty.
2.8. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení dodavatele,
popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY ČI SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
3.1. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu či smlouvu o provedení služeb ohledně tohoto zboží a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a v některých případech včetně uvedení cen. Na jiné zboží a služby, kde není cena uvedena je potřeba požádat dodavatele o speciální nabídku. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu někdy také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží či služeb vyplní objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu nebo zašle objednávku elektronicky nebo pozemní poštou. Objednávky zaslané elektronicky nebo pozemní poštou, nemusí být akceptovány pokud se nejedná na objednávku dle konkrétní nabídky vystavené dle dřívější poptávky. Způsob úhrady kupní ceny je vždy úhradou bankovním převodem a to formou zálohy na základě vystavené zálohové faktury (nedaňového dokladu) se splatností 7 až 14dní. Způsob úhrady není nutné v objednávkovém formuláři znovu specifikovat, protože je již specifikován ve VOP. Kupní cenu nelze nikdy platit hotově. Objednávkový formulář většinou obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží či službách (objednávané zboží i služby „vloží“ objednatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před odesláním objednávky dodavateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel dodavateli kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Objednatel může také objednávku zaslat elektronickou nebo pozemní poštou. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Dodavatel po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).
3.6. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky, jež je dodavatelem zasláno objednateli elektronickou nebo pozemní poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.
3.8. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb. Všechny objednávky elektronickou poštou se doporučují zasílat na emailovou adresu obchod@awinit.cz, v jiném případě nelze garantovat přijetí objednávky nebo její potvrzení. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.9. V případě, že má objednatel zájem o uzavření smlouvy jiným způsobem než prostřednictvím objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře, může dodavatele kontaktovat elektronickou poštou, telefonicky či pozemní poštou. V takovém případě bude smlouva uzavřena na základě návrhu na uzavření smlouvy učiněného dodavatelem formou objednávky zaslanou na elektronickou adresu uvedenou objednatelem při kontaktu s dodavatelem. Smlouva o poskytování služeb pak vzniká doručením souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy ze strany objednatele dodavateli formou objednávky.
3.10. Pokud objednatel provede storno objednávky do 1 hodiny, dodavatel může objednávku zrušit v případě, že mu již s touto objednávkou nevznikly náklady nebo závazky ke třetím stranám. Storno může být posláno e-mailem případně provedeno telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

4. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
4.1. Na základě smlouvy o poskytování služeb, které se také může jmenovat Servisní smlouva se dodavatel zavazuje, že pro objednatele zajistí objednanou službu a objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli smluvenou cenu v plné výši, a to za podmínek stanovených v čl. 5 obchodních podmínek.
4.2. Dodavatel může zajišťovat služby prostřednictvím třetích osob.
4.3. Dodavatel poskytne objednateli po skončení služby potvrzení o realizaci, pouze pokud sám uzná za vhodné dle rozsahu objednaných služeb. Objednatel si může vyžádat potvrzení o realizaci, a to písemnou žádostí na email info@awinit.cz.
4.4. Objednatel souhlasí s tím, že charakteristika služby se může změnit i po uzavření smlouvy (čas konání, program, místo konání apod.). O případných změnách bude objednatel v předstihu informován.
4.5 V případě poskytování práce na místě u zákazníka se do této práce počítají všechny související činnosti (doprava, příprava mimo místo vykonání samotné práce například instalace software, poradenství atd.)

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Cenu zboží či služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb může objednatel uhradit dodavateli pouze bezhotovostně převodem na účet dodavatele č. 2300620067/2010, vedený u společnosti Fio bank a.s. (dále jen „účet dodavatele“).
5.2. V případě objednání zboží je objednatel povinen společně s kupní cenou zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
5.3. V případě objednání služeb je cena splatná na základě elektronické zálohové (proforma) faktury dodavatele, a to maximálně do čtrnácti (14) dnů od jejího doručení objednateli, nejpozději však vždy do sedmi (7) dnů před plánovaným započetím služby. V případě, že je zálohová faktura dodavatelem vystavena méně než sedm (7) dnů před plánovaným započetím služby, je splatná ihned. Pokud nedojde k včasnému zaplacení objednatelem, není dodavatel povinen realizovat službu.
5.4. V případě vícedenní služby cena uhrazená objednatelem nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání služby. Zahrnuty mohou být náklady přímo související s průběhem služby (občerstvení, oběd, psací potřeby, školicí materiály, návody apod.).
5.5. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.
5.6. Dodavatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží objednateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem objednateli nelze vzájemně kombinovat. Cenu je nutno aplikovat před odesláním objednávky.
5.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví dodavatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb objednateli daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví dodavatel objednateli po uhrazení ceny za objednávku v plné výši a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.
5.9. V případě prodlení objednatele s placením peněžitých pohledávek vzniká dodavateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6. ÚČINNOST SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
6.1. Smlouva nabývá účinnosti v okamžiku, kdy dojde ke splnění alespoň jedné z následujících podmínek:
6.1.1. objednatel potvrdí svůj zájem telefonicky,
6.1.2. objednatel se zúčastní služby,
6.1.3. dojde k úhradě služby (zálohy nebo i celé částky).
6.2. V případě objednání služby na konkrétní termín se objednatel zavazuje dostavit se na daný termín bez dalšího nutného potvrzení ze strany dodavatele.
6.3. V případě, že nedojde k uplatnění služby do okamžiku konání služby a objednatel se ze služby neomluví minimálně 3 (tři) pracovní dny předem, nárok na poskytnutí služby zaniká.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ČI SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
7.1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb o dodávce zboží a služeb, které byly upraveny podle přání objednatele a od kupní smlouvy o dodávce zvukové či obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
7.2. Pro odstoupení od kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb musí objednatel využit vzorový formulář poskytovaný dodavatelem na žádost objednatele. V případě, že dodavateli již vznikly s danou objednávkou či smlouvou od které se odstupuje náklady je tyto objednatel povinen neprodleně uhradit bezhotovostní platbou na bankovní účet dodavatele. Odstoupení od kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb musí objednatel zaslat na adresu dodavatele a na adresu elektronické pošty dodavatele info@awinit.cz.
7.3. Dodavatel může kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, zejména pokud změní charakter služby či se služba zruší. Dodavatel je povinen tuto skutečnost objednateli oznámit nejméně pět (5) pracovním dnů dopředu.
7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být dodavateli vráceno do tří (3) dnů od odstoupení od smlouvy dodavateli. Pokud zboží nebude vráceno včas, nemůže jej dodavatel vrátit svému dodavateli, a tím zaniká nárok objednatele na vrácení zboží a odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li objednatel od kupní smlouvy, nese objednatel náklady spojené s navrácením zboží dodavateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od objednatele do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je dodavatel od objednatele přijal. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté objednatelem již při vrácení zboží objednatelem či jiným způsobem, pokud s tím objednatel bude souhlasit a nevzniknou tím objednateli další náklady. Odstoupí-li objednatel od kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky objednateli dříve, než mu objednatel zboží vrátí.
7.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení kupní ceny.
7.7. Do doby převzetí zboží objednatelem je dodavatel oprávněn kdykoliv od kupní odstoupit. V takovém případě vrátí dodavatel objednateli kupní cenu bez zbytečného odkladu (maximálně však do třiceti (30) dnů), a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.
7.8. Je-li společně se zbožím či službou poskytnut objednateli dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednatel je povinen vrátit i poskytnutý dárek.

8. STORNO PODMÍNKY
8.1. Objednatel může zrušit objednanou službu. Pokud takto učiní čtrnáct (14) dnů před započetím termínu, je mu částka či záloha vrácena v plné výši na zvolený bankovní účet.
8.2. Pokud objednatel službu zruší nejvíce třináct (13) a nejméně tři (3) dny předem, vzniká dodavateli právo na 50 % ceny služby.
8.3. Pokud se objednatel omluví ze závažných důvodů nejvíce třináct (13) a nejméně jeden (1) den předem (rodinné důvody, nemoc apod.), dodavatel mu nabídne následující volný termín pro vykonání služby.

9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
9.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
9.2. Je-li dodavatel podle kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb povinen dodat zboží na místo určené objednatelem v objednávce, je objednatel povinen převzít zboží při dodání.
9.3. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
9.4. Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít.
9.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky dodavatele, jsou-li dodavatelem vydány.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
10.2. Dodavatel odpovídá objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá objednateli, že v době, kdy objednatel zboží převzal:
10.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu zboží,
10.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
10.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
10.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
10.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
10.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí objednatelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
10.4. Práva z vadného plnění uplatňuje objednatel u dodavatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od objednatele reklamované zboží. Reklamace je platná pouze v písemné formě.
10.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností dodavatele za vady může upravit reklamační řád dodavatele.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
11.1. Objednatel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
11.2. Dodavatel je oprávněn používat obchodní firmu/název/jméno objednatele/koupenou službu/zboží pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích tištěných i online propagačních materiálů.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
12.2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a emailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), používané zboží a služby.
12.3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb.
12.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu nebo objednávce zaslané elektronickou či pozemní poštou) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.
12.5. Zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a dodavatelům dodavatele nebudou osobní údaje dodavatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám.
12.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
12.7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
12.8. V případě, že by se objednatel domníval, že dodavatel nebo zpracovatel (čl. 12.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
12.8.1. požádat dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
12.8.2. požadovat, aby dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
12.9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13. DORUČOVÁNÍ
13.1. Objednateli může být zboží doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou objednatelem v objednávce.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb.
14.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Aktuální VOP jsou vždy dostupné na vyžádání nebo na webový stránkách www.awinit.cz dodavatele.
14.4. Kupní smlouva či smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem minimálně v elektronické podobě.
14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Poděbradská 56/186, Praha 9, adresa elektronické pošty info@awinit.cz, telefon +420 778 058 077.


V Praze dne 25. 07. 2017 awin IT, s. r. o.